Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Podstawy

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://bibliotekacewice.pl/ , której administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach, Osiedle Na Wzgórzu 2, 84-312 Cewice (zwana dalej „Biblioteką”).
 2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
 4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

Zasady ochrony danych osobowych

Biblioteka jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez Bibliotekę. Biblioteka dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora drogą e-mailową lub tradycyjną korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.

Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 1. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt – np. w związku z zamawianiem materiałów bibliotecznych. Podstawą jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.

 1. Rejestracja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cewicach oraz Filii GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku, jakim jest udostępnianie materiałów bibliotecznych, oraz zgodnie z Regulaminem korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oraz Filii GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe niezbędne do rejestracji i wydania karty czytelnika GBP  w Cewicach lub jej filii w Maszewie Lęborskim. W związku z kontrolą udostępniania zbiorów (zob. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach – Dz. U z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) Administrator przetwarza w systemie bibliotecznym historię zamówień czytelniczych. Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Szczegółowe informacje dotyczące celu, zakresu oraz przysługujących Państwu praw wynikających z RODO znajdą Państwo w Ochrona Danych Osobowych

 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Biblioteka zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Biblioteka dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,

zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;

nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 1. Pozyskiwanie danych

Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Biblioteka zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych Biblioteki znajdują się różne numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie Biblioteki –  Gromadzone są statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Biblioteka nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie statystyk dotyczących korzystania ze strony.

podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Bibliotekę – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Biblioteki. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Biblioteki. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”

 1. Prawa użytkownika

Biblioteka respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Biblioteka jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego usług związanych z edukacją, wychowaniem, propagowaniem kultury i zaspakajaniem potrzeb czytelniczych, oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Biblioteka zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych,  może odmówić  podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.


Biblioteka informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

 1. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Biblioteka oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Biblioteki.

 1. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Biblioteki mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Biblioteki. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 1. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Katalog Online

 

Logo Legimi

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
ul. Osiedle Na Wzgórzu 2
84-312 Cewice
 
tel. 59 8 613 182
kom. 512 532 405
 

Znajdż nas na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach

 

Godziny otwarcia:

pon.   14:00 - 18:00

wt.      09:00 - 18:00

śr.       09:00 - 18:00

czw.    09:00 - 18:00

pt.      09:00 - 18:00

 

Biblioteka czynna w następujące soboty w godz. 10:00 – 14:00

13.01.2024     20.01.2024

10.02.2024     17.02.2024

16.03.2024     23.03.2024

06.04.2024     13.04.2024

11.05.2024     18.05.2024

08.06.2024     22.06.2024

20.07.2024     27.07.2024Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
- Filia w Maszewie Lęborskim
ul. Drewniana 35
84-315 Maszewo Lęborskie
 
tel. 504 008 418
 
Znajdż nas na Facebooku filia biblioteki w Maszewie Lęborskim
 
Godziny otwarcia:
 

pon.   nieczynne

wt.      07:30 - 17:30

śr.        07:30 - 17:30

czw.     07:30 - 17:30

pt.       07:30 - 17:30

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.